چه شایعاتی پیرامون حادثه تصادف سنندج منتشر شده است؟