شهروندخبرنگار تهران؛ ترمیم حفره خیابان با سطل زباله! + فیلم