آبادانی امروز روستایی که تا دیروز متروکه بود + فیلم