در فراق امام زمان نماهنگ "پرده‌نشین" با صدای علیرضا قربانی