مقبره رنگین دودمان پنجم مصر؛ مقبره‌ای 4300 ساله متعلق به فراعنه