امشب؛ ورود گروه تجسس عملیات به نفتکش برای شناسایی خدمه