گفتگوی 18:30/ پایتخت شدن قدس، راه‌حل آمریکا برای فرار از سقوط