قلم دوربین/ امروز در دنیای عکاسان خبری چه خبر بود؟