عملکرد نمایندگان ایران در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا