گفتگوی 18:30/ ناتوانی دوربین‌ها از ثبت 22 بهمن تماشایی